Technická správa budov

 • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti – vstupní audit
 • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti
 • revizí a odstraňování závad
 • údržba a oprava technologických a ostatních zařízení objektu
 • zajištění pravidelných revizí a kontrol dle ČSN, bezpečnostních předpisů a předpisů výrobců, zejména:
  • - revize elektrorozvodů a hromosvodů
  • - revize protipožárních klapek
  • - revize vzduchotechniky
  • - revize čidel CO a CH4
  • - prohlídky a revize plynové kotelny
  • - revize regulační stanice CH4
  • - revize tlakových nádob
  • - revize komínů a komínových průduchů
  • - autorizovaná měření emisí
 • vypracování provozních řádů pro technologická zařízení objektu
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády, poplachové směrnice a evakuační plány
 • dokumentace zdolávání požárů (DZP) a řád ohlašovny požárů
 • tematický a časový plán školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek, školení preventistů PO
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS)
 • školení zaměstnanců za přítomnosti lektora nebo e-learningem
 • zavedení požární knihy, pravidelná aktualizace dokumentace

Kontrolujeme, revidujeme a opravujeme:

 • hasicí přístroje a hydranty (požární vodovody a suchovody)
 • požární ucpávky
 • požární uzávěry (dveře, okna, poklopy atd.)
 • nouzové osvětlení
 • požární klapky
 • požární izolace, požární nátěry a nástřiky
 • odvody tepla a kouře , EPS, SHZ a další
 • pravidelné preventivní kontroly PO dle začlenění objektu, rozsahu a potřeb klienta (1x ročně, pololetně, čtvrtletně, 1x za měsíc atd.)

Elektroinstalace, silnoproud, slaboproud

Silnoproud

V rámci poskytování co nejširších služeb realizujeme rozvody NN, elektrických zařízení do 1000V, a to do všech typů objektů. Instalujeme všechny hlavní části elektrických vedení a zařízení v objektech i mimo objekty.

Tato realizace zahrnuje:

 • projektovou činnost
 • pokládku vedení
 • uzemnění sítí, ochranu před úderem blesku a přepětím
 • montáž a instalaci rozvaděčů, instalaci zásuvkových a světelných okruhů včetně zajištění revizí a servisu

Slaboproud

Mezi další dodávané systémy a služby patří:

 • antény, CCTV, domovní komunikační systémy, EZS, EPS, přístupové systémy
 • ozvučení budov, evakuační rozhlas, jednotný čas
 • datové rozvody metalické i optické, WiFi pokrytí