Požární ochrana a prevence

Požární ochrana je soubor opatření, která jsou daná legislativou a zaměstnavatelem. Mají předcházet poškození lidského zdraví či ohrožení života v pracovním procesu, poškození firemního i soukromého majetku.Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán, u podnikajících fyzických osob tyto osoby ev. odpovědný zástupce, případně vlastník pronajatých prostor (není-li ve smlouvě uvedeno jinak).

Zajistíme zpracování:

 • dokumentaci požární ochrany,která stanoví podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností
 • posouzení požárního nebezpečí, zpracování dokumentace pro nájemní či vlastní pracoviště a objekty
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády, poplachové směrnice a evakuační plány
 • dokumentace zdolávání požárů (DZP) a řád ohlašovny požárů
 • tematický a časový plán školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek, školení preventistů PO
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS)
 • školení zaměstnanců za přítomnosti lektora nebo e-learningem
 • zavedení požární knihy, pravidelná aktualizace dokumentace

Kontrolujeme, revidujeme a opravujeme:

 • hasicí přístroje a hydranty (požární vodovody a suchovody)
 • požární ucpávky
 • požární uzávěry (dveře, okna, poklopy atd.)
 • nouzové osvětlení
 • požární klapky
 • požární izolace, požární nátěry a nástřiky
 • odvody tepla a kouře , EPS, SHZ a další
 • pravidelné preventivní kontroly PO dle začlenění objektu, rozsahu a potřeb klienta (1x ročně, pololetně, čtvrtletně, 1x za měsíc atd.)